γραφὴ ζῶσα

Living Language in the Written Text

μάθημα δύο (Lesson 2)

μέρος Γ (Part C)

Creative Commons License
Copyright 2017 by Jonathan Robie (@bibhumanities) and Micheal Palmer (@grklinguist).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Greek Language

Γλῶσσα Ἑλληνικκή

  • Language Study
  • Read the Text: John 1:3-4
  • Review

τέλοι τοῦ μαθήματος

Lesson objectives

  • ἐγώ, σύ, αὐτός, αὐτή (I, you, he, she)
  • εἰμί, εἶ, ἐστίν (I am, you are, he / she / it is)
  • John 1:3-4

κατέλαβες;

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,

καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο,

καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν.

ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,

καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

ἐγώ εἰμι

σύ εἶ

αὐτός ἐστιν

αὐτή ἐστιν

ὁ θεός

πρὸς τὸν θεόν

ὁ λόγος

πρὸς τὸν λόγον

ἐγώ

πρὸς με

σύ

πρὸς σε

αὐτός

πρὸς αὐτόν

αὐτή

πρὸς αὐτήν

;

What is this symbol?

Κατά Ιωάννην 1:3-4

πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο,

καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν.

ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,

καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

τὸ τέλος τοῦ μέρεος Γ
τοῦ μαθήματος δύο

(The End of Part C of Lesson 2)

Table of Contents