γραφὴ ζῶσα

Living Language in the Written Text

Table of Contents

Lesson Language Objective Content Objective Review

Lesson 1 Questions John 1:1-2 Review

Lesson 2 Pronouns, the Verb εἰμί John 1:3-4 Review

Lesson 3 -ος, -ου, ης (Genitive Forms) John 1:1-5 Review

Lesson 4 -ι, -ῳ, -ῃ (Dative Forms) John 1:6-7 Review

Lesson 5 εἰμί, εἶ, ἐστίν John 1:6-9 Review

Lesson 6 Asking Questions John 1:9-11 Review

Lesson 7 δὸς μοι τὸν λίθον (εἰς, ἐκ, ἐν) John 1:12-13 Review

Lesson 8 τί ἐστιν τοῦτο (Gender) John 1:1-13 Review

Lesson 9 δὸς μοι τὸν λίθον (μου, σου) John 2:1-2 Review

Lesson 10 δὸς μοι τὸν λίθον (μου, σου) John 2:3-5 Review