γραφὴ ζῶσα

Living Language in the Written Text

μάθημα ἕν (Lesson 1)

μέρος Α (Part A)

play this audio

hit space for next slide

Copyright 2017 by Jonathan Robie (@bibhumanities) and Micheal Palmer (@grklinguist).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

How to run the lessons

Keep hitting the space bar to step through a lesson

 • Lessons are mostly in Greek. This first lesson uses more English than most.
 • If you see an audio control () at the end of a line, click on it to hear the audio for that line.
 • If you see a full-sized audio control, click on it to hear important information for the slide.

Greek Language

Γλῶσσα Ἑλληνική


 • Language Learning
 • Greek Text

Lesson objectives

τέλοι τοῦ μαθήματος

 • ; = Greek question mark
 • ναί = yes, οὔ = no
 • = or
 • τίς; = who?
 • πότε; = when?
 • Basic understanding of John 1:1-2. (Relax, you won't understand it at first. Our job is to teach this).

👍 ναί

👎 οὔ

Listen to the audio, guess the meaning, then hit space for the answer.

👍 ναί

👎 οὔ

Guess the Greek word, then hit space for the answer.

👎

οὔ!

👍

ναί!

👍

ναί!

👎

οὔ!

Guess the answer to this question, then hit space.

ναὶ ἢ οὔ;

👍

ναί!

ναὶ ἢ οὔ;

👎

οὔ!

👩

Μαρία

👨

Ἰωάνης

👫 τίς;

👨 τίς;

Μαρία ἢ Ἰωάνης;

Guess the answer to this question, then hit space.

Ἰωάνης

👩 τίς;

Μαρία ἢ Ἰωάνης;

Μαρία

👩 τίς;

Μαρία

👨 τίς;

Ἰωάνης

τὸ τέλος τοῦ μέρου Α τοῦ μαθήματος ἕν

The End of Part A of Lesson 1

Take a break for a few minutes before beginning Part 2.

Go to Lesson 1, Part B

Table of Contents