γραφὴ ζῶσα

Living Language in the Written Text

μάθημα ἕν (Lesson 1)

μέρος β (Part B)

Copyright 2017 by Jonathan Robie (@bibhumanities) and Micheal Palmer (@grklinguist).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Greek Language

Γλῶσσα Ἑλληνική


  • Language Learning
  • Greek Text

Lesson objectives

τέλοι τοῦ μαθήματος

  • ; = Greek question mark
  • ναί = yes, οὔ = no
  • = or
  • τίς; = who?
  • πότε; = when?
  • Basic understanding of John 1:1-2. (Relax, you won't understand it at first. Our job is to teach this).

John 1:1-2

Κατά Ιωάννην 1:1-2

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,

καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος

Ἐν

Ἐν

red ball in glass

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος

ἀρχῇ

ἡ ἀρχή

maze with beginning and end marked in Greek

ἡ τελευτή

maze with beginning and end marked in Greek

ἀρχή

pumpkin from seed to harvest

ἡ τελευτή

pumpkin from seed to harvest

ἡ ἀρχή

frog life cycle with beginning and end marked

ἡ τελευτή

frog life cycle with beginning and end marked

ἐρωτήματα

;

Questions

ἀρχή ἢ τελευτή;

runner at start of race

ἀρχή

ἀρχή ἢ τελευτή;

runner at finish line

τελευτή

Ἐν τελευτῇ

Ἐν ἀρχῇ

Jeremy Wariner at the beginning of a race

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος

ἦν

ἦν

ἦν = "was"

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος

ὁ λόγος

ὁ λόγος

نمستے

ὁ λόγος

Слухаю

ὁ λόγος

οἱ λόγοι

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος

👫 τίς ἦν ἐν ἀρχῇ;

ὁ λόγος ἦν ἐν ἀρχῇ.

👨 Ἰωάνης ἦν ἐν ἀρχῇ;

👩 Μαρία ἦν ἐν ἀρχῇ;

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν

καί

1 + 1

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν

θεός

ὁ θεός

👫 τίς;

θεὸς ἢ ἄνθρωπος;

ἄνθρωπος

θεὸς ἢ ἄνθρωπος;

θεός

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν

πρὸς τὸν θεόν

πρός

ὀπίσω

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν

τίς ἦν πρὸς τὸν θεόν;

ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν.

👫 πρὸς τίνα;

πρὸς τὸν θεόν

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν

πρὸς τίνα ἦν ὁ λόγος;

πρὸς τὸν θεόν ἦν ὁ λόγος.

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,

καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

τίς ἦν ὁ λόγος;

θεὸς ἦν ὁ λόγος.

καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

τίς ἦν θεός;

ὁ λόγος ἦν θεός.

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,

καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

οὗτος

οὗτος

Eddie Grant, 1911

οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

τίς ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν;

οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

ὁ λόγος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

οὗτος ἦν ὁ λόγος.

οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

πρὸς τίνα ἦν οὗτος ἐν ἀρχῇ;

πρὸς τὸν θεόν ἦν οὗτος ἐν ἀρχῇ.

🕝 πότε;

οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ
πρὸς τὸν θεόν

πότε ἦν οὗτος πρὸς τὸν θεόν;

ἐν ἀρχῇ ἦν οὗτος πρὸς τὸν θεόν.

τὸ τέλος τοῦ μέρου β τοῦ μαθήματος ἕν

The End of Part B of Lesson 1

Lesson 1, Part C

Table of Contents