γραφὴ ζῶσα

Living Language in the Written Text

μάθημα ἕν (Lesson 1)

μέρος Γ (Part C)

Copyright 2017 by Jonathan Robie (@bibhumanities) and Micheal Palmer (@grklinguist).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Greek Language

Γλῶσσα Ἑλληνική


  • Language Learning
  • Greek Text
  • Review

κατέλαβες;

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,

καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,

καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

Say each word aloud, then listen to our pronunciation, and say it again. Do you know the meaning? Press the spacebar to check.

👍 ναί

👎 οὔ

Say the Greek word implied by the symbol, then press the spacebar.

👎

οὔ!

👍

ναί!

👍

ναί!

👎

οὔ!

👍 ναὶ ἢ οὔ;

ναί!

👎 ναὶ ἢ οὔ;

οὔ!

👩

Μαρία

👨

Ἰωάνης

👨 τίς;

Μαρία ἢ Ἰωάνης;

Ἰωάνης

👩 τίς;

Μαρία ἢ Ἰωάνης;

Μαρία

👩 τίς;

Μαρία

👨 τίς;

Ἰωάνης

;

Lesson objectives

τέλοι τοῦ μαθήματος

  • Did you recognize the question mark on the previous slide?
  • How do you say "yes" in Ancient Greek? ναί
  • How do you say "no" in Ancient Greek? οὔ
  • How do you say "or" in Ancient Greek?
  • How do you ask the question "Who?" in Ancient Greek? τίς;
  • How do you ask "When?" in Ancient Greek? πότε;
  • Read the Greek text of John 1:1-2 on the next slide. Do you have a basic understanding of what you are reading?

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος,
καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν,
καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.
οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

τὸ τέλος τοῦ μαθήματος ἕν

The End of Lesson 1

You are now ready to begin Lesson 2

Lesson 2, Part 1

Table of Contents