γραφὴ ζῶσα

Living Language in the Written Text

μάθημα δύο (Lesson 2)

μέρος Α (Part A)

Creative Commons License
Copyright 2017 by Jonathan Robie (@bibhumanities) and Micheal Palmer (@grklinguist).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Greek Language

Γλῶσσα Ἑλληνικκή

  • Language Study
  • The Text: John 1:3-4
  • Review

τέλοι τοῦ μαθήματος

Lesson objectives

  • You will respond to questions using these pronouns: ἐγώ, σύ, αὐτός, αὐτή (I, you, he, and she)
  • You will come to recognize three forms of the verb εἰμί: εἰμί, εἶ, ἐστίν (I am, you are, he / she / it is)
  • You will acquire a basic understanding of the Greek text of John 1:3-4.

ἐγὼ εἰμί

σὺ εἶ

αὐτός ἐστιν

αὐτή ἐστιν

ἐγὼ εἰμὶ ᾿Ιωνάθαν.

ἐγὼ εἰμὶ Μιχαήλ.

καὶ σύ, τίς εἶ;

ἐγὼ εἰμὶ ________ ← Your name goes here.

᾿Ιωνάθαν

ἐγὼ εἰμὶ ᾿Ιωνάθαν.

Μιχαήλ

ἐγὼ εἰμὶ Μιχαήλ.

σύ

ἐγὼ εἰμὶ _____.

αὐτός, τίς ἐστιν;

᾿Ιωνάθαν

αὐτός, τίς ἐστιν;

Μιχαήλ

ἐγὼ εἰμὶ Μαρία.

αὐτή, τίς ἐστιν;

Μαρία

👩 αὐτή

👨 αὐτός

τίς ἐστιν;

👨 αὐτ__ Παῦλός ἐστιν.

αὐτὸς Παῦλός ἐστιν.

👩 αὐτ__ Κυνθία ἐστιν.

αὐτ Κυνθία ἐστιν.

👩 αὐτ__ Μάρθα ἐστίν.

αὐτ Μάρθα ἐστίν.

👨 αὐτ__ Ἰωάννής ἐστιν.

αὐτὸς Ἰωάννής ἐστιν.

Forms with εἰς

εἰς

👨 εἰς αὐτόν,

👩 εἰς αὐτήν

👨 αὐτ__ πιστεύει
εἰς αὐτ__ 👨

👨 αὐτὸς πιστεύει
εἰς αὐτόν 👨

👩 αὐτ__ πιστεύει
εἰς αὐτ__ 👨

👩 αὐτ πιστεύει
εἰς αὐτόν 👨

👩 αὐτ__ πιστεύει
εἰς αὐτ__ 👩

👩 αὐτ πιστεύει
εἰς αὐτήν 👩

ἐγώ

αὐτός

σύ

αὐτή

ἐγώ

σύ

αὐτή

αὐτός

εἰμί

εἶ

ἐστιν

ἐγὼ εἰμί.
σὺ εἶ.
αὐτή ἐστιν.
αὐτός ἐστιν.

τὸ τέλος
τοῦ μέρος Α
τοῦ μαθήματος δύο

(The End
of Part A
of Lesson 2)

Lesson 2, Part B

Table of Contents