γραφὴ ζῶσα

Living Language in the Written Text

μάθημα δύο (Lesson 2)

Creative Commons License
Copyright 2017 by Jonathan Robie (@bibhumanities) and Micheal Palmer (@grklinguist).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Greek Language

Γλῶσσα Ἑλληνικκή

τέλοι τοῦ μαθήματος

Lesson objectives

  • ἐγώ, σύ, αὐτός, αὐτή (I, you, he, she)
  • εἰμί, εἶ, ἐστίν (I am, you are, he / she / it is)

ἐγὼ εἰμί

σὺ εἶ

αὐτός ἐστιν

αὐτή ἐστιν

  • ἐγὼ εἰμὶ ᾿Ιωνάθαν.
  • ἐγὼ εἰμὶ Μιχαήλ

ἐγὼ εἰμὶ ᾿Ιωνάθαν.

ἐγὼ εἰμὶ Μιχαήλ.

καὶ σύ, τίς εἶ;

ἐγὼ εἰμὶ ________ ← Your name goes here.

αὐτός, τίς ἐστιν;

᾿Ιωνάθαν

αὐτός, τίς ἐστιν;

Μιχαήλ

ἐγὼ εἰμὶ Μαρία.

αὐτή, τίς ἐστιν;

Μαρία

👩 αὐτή

👨 αὐτός

τίς ἐστιν;

👨 αὐτ__ Παῦλος ἐι.

👩 αὐτ__ Κυνθία ἐι.

👩 αὐτ__ Μάρθα ἐι.

👨 αὐτ__ Ἰωάννης ἐι.

εἰς

👨 εἰς αὐτόν,

👩 εἰς αὐτήν

👨 αὐτὸς πιστεύει
εἰς αὐτόν 👨

👨 αὐτ__ πιστεύει
εἰς αὐτ__ 👨

👩 αὐτ πιστεύει
εἰς αὐτόν 👨

👩 αὐτ__ πιστεύει
εἰς αὐτ__ 👨

👩 αὐτ πιστεύει
εἰς αὐτήν 👩

👩 αὐτ__ πιστεύει
εἰς αὐτ__ 👩

John 1:3-4

Κατά Ιωάννην 1:3-4

πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο,

καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν.

ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,

καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο

πάντα

πάντα

οὐδὲ ἕν

πάντα ἢ οὐδὲ ἕν;

πάντα

πάντα ἢ οὐδὲ ἕν;

οὐδὲ ἕν

ἕν ἢ οὐδὲ ἕν;

1 ἢ οὐδὲ 1;

ἕν ἢ οὐδὲ ἕν;

οὐδὲ ἕν

ἕν ἢ οὐδὲ ἕν;

ἕν

ἐ ... ἑ

οὐδὲ ἕν

ἐν ἀρχῇ

πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο,

ἐγένετο

ὁ δασύπους

ἐγένετο ὁ δασύπους

πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο,

δι’ αὐτοῦ

ἐγένετο ὁ δασύπους
δι’ αὐτοῦ

ἐγένετο δι’ αὐτοῦ

ἐγένετο...

...δι’ αὐτοῦ

ἐγένετο δι’ αὐτοῦ

δι’ = διά

διὰ τίνος;

👫

ἐγένετο δι’ αὐτοῦ

ἐγένετο διὰ τίνος;

ἐγένετο δι’ αὐτοῦ.

ἐγένετο διὰ τοῦ λόγου.

τίς;

👫

πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο

τίς ἐγένετο
διὰ τοῦ λόγου;

πάντα ἐγένετο
διὰ τοῦ λόγου.

πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο,

καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν.

καὶ χωρὶς αὐτοῦ
ἐγένετο οὐδὲ ἕν

χωρίς

χωρίς

μετά

πώγων

χωρίς

μετά

πίλος

χωρίς

μετά

μύσταξ

χωρίς

μετά

καὶ χωρὶς αὐτοῦ
ἐγένετο οὐδὲ ἕν

χωρὶς αὐτοῦ

χωρὶς αὐτοῦ

μετ’ αὐτοῦ

μετ’ = μετά

πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο,

καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν.

ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,

ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,

ὃ γέγονεν

ἐγένετο ὁ δασύπους

ἐγένετο ... ὃ γέγονεν
was made ... the thing that was made
came to be ... that which came to be

ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,

ἐν αὐτῷ

ἐγένετο ἐν αὐτῷ
=
ἐγένετο δι’ αὐτοῦ

ἐν τίνι;

👫

ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,

ὃ γέγονεν ἐν τίνι;

ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ

ὃ γέγονεν ἐν τῷ λόγῳ

ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,

ἡ ζωή

χωρὶς ζωῆς

μετὰ ζωῆς

χωρὶς ζωῆς

μετὰ ζωῆς

τίς; τί;

τίς; τί;

τίς;

τί;

τίς;

τί;

ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν

τί ἦν ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ;

ζωὴ ἦν ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ.

πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο,

καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν.

ὃ γέγονεν ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν,

καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων·

καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων

τὸ φῶς

τὸ φῶς

τὸ φῶς

τί;

καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων

τί ἦν ἡ ζωή;

τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ἦν ἡ ζωή.

τὸ τέλος τοῦ μέρεος Β
τοῦ μαθήματος δύο

(The End of Part B of Lesson 2)

Now it is time to review.

Lesson 2, Part C: Review

Table of Contents